top of page

ספירת אנשים - PEOPLE COUNTING

people counting.png

אחת האנליטיקות של מצלמות דאווה או מקלטים NVR/XVR היא יכולת ספירת אנשים הנכנסים לאיזור מוגדר.

אנליטיקה זו שימושית לדוגמה לחנות גדולה, כאשר מעל כל קופה מותקנת מצלמה סופרת אנשים. ניתן להגדיר למצלמה מה גבולות גזרה של התור ממבט על ומה מספר המקסימלי של האנשים שיכולים לעמוד בתור זה באותו הזמן. אם מספר האנשים יעלה על המותר - יופעל אירוע (תשלח התראה, יסגר מגע יבש המפעיל התקן חיצוני וכו..)

הדגמת פעולת מצלמה עם ספרת אנשים ומניעת כניסה של אנשים לחדר מעל למספר המוגדר.

הגדרת אנליטיקה של ספירת האנשים בצד המצלמה כולל הדגמת עבודה והוצאת דוח.

bottom of page