top of page

גילוי רכב הנכנס לחניה

פונקצית Parking Detection מאפשרת לקבל התראה במידה ורק אוביקט מסוג רכב נכנס לאיזור מסוים. כלומר אדם, חיה או אוביקט שלא בגודל הרכב ושהוא לא נע כפי שרכב נע בצורה לינארית - לא אמור להקפיץ התראה על אירוע של כניסה לאיזור.

הגדרת אחד האנליטיקות של IVS לזיהוי כניסה לחניה והפעלת הפונקציה.

הגדרת האנליטיקת זיהוי כניסה לחניה לזמן מסוים.

זיהוי כניסה לחניה ובדיקת תגובת המצלמה לחפצים דומים לרכב.

bottom of page