top of page

גילוי שוטטות - LOITERING

אחת האנליטיקות של מצלמות דאווה היא יכול לגלות אדם משוטט באיזור מסויים. ההתראה תקפוץ במידה האדם נמצא מסתובב זמן מוגדר ולא בגלל כניסה של אדם לאיזור כפי שזה נעשה באנליטיקה של SMD.

דוגמה של גילוי שוטטות במצלמה מסדרה 5. המצלמה מבצעת אנליטיקה בעצמה ויכולה לעבוד עצמאית או מחוברת ל-NVR.

דוגמה להגדרת אינליטיקת שוטטות דרך ממשק תוכנת Smart PSS.

הגדרת הפונקציה של גילוי השוטטות במצלמה ובדיקת פעולת הפונקציה עם הדגמה.

דוגמה של גילוי שוטטות למשך 8 שניות במצלמת FULL COLOR.

הגדרת הפונקציה של גילוי השוטטות ב-NVR ובדיקת פעולת הפונקציה עם הדגמה בעברית.

bottom of page