top of page

הגנה אנטי וונדאלית IK10

דירוגי IK הם סיווג מספרי בינלאומי המציין את דרגות ההגנה הניתנות במארזים לציוד חשמלי מפני פגיעות מכניות חיצוניות. דירוג זה מספק אמצעי לציון יכולתו של מתחם להגן על תכולתו מפני פגיעות חיצוניות.

IK10 - מוגן מפני 20 ג'אול של פגיעה (המקבילה לפגיעה של מסה של 5 ק"ג שנפלה מ -400 מ"מ מעל המשטח הנבדק).

בדיקת קשיחות אינטרקום דאווה ברמה IK10.

בדיקת מכה ישירה לעמידה במחבן קשיחות IK10.

bottom of page