top of page

מפת חום - Heat Map

פונקצית Heat Map מאפשרת לקבל תצוגה גראפית על כמות ותדירות תזוזת אנשים או כל אובייקט אחר בתוך הפריים. מנעד הצבעים מעביר בצורה ברורה איפה לדוגמה הייתה התקבצות גדולה יותר של אנשים ואיפה פחות. ככל שהאיזור נצבע בצבע אדום יותר - כך הפעילות באותו האיזור הייתה רבה יותר. את התצוגה הזו ניתן לקבל כדוח המייצג שעות מסויימות ולייצא כתמונה.

שימושים אופציונליים: הצגת מדפים בחנות שבהם מבקרים יותר קונים, הצגת קופות פעילות יותר או פחות.

הפעלת פונקציית Heat Map במצלמה וקבלת דוח בתוקופות זמן שונות.

תצוגת Heat Map בצד המצלמה כאשר המצלמה התומכת בפונקציית ניהול תור.

קבלת מפת חום מתוכנת SMART PSS ואפשרות להוציאה בצורת תמונה.

הגדרת פונקציית Heat Map בצד ה-NVR.

bottom of page