top of page

 זיהוי פנים - Face Recognition

פונקציית ה- Face Recognition (FR) הינה יכולות של מצלמה מסדרה 5 וגם של מקלט NVR או XVR במודלים מסוימים. 

תהליך זיהוי פנים מורכב משני פאזות:

1 . גילוי אובייקט בפריים שתואם הגדרת פנים של בן אנוש.

2 . השווה של פנים שהתגלו לפנים הנמצאים בבסיס הנתונים של המצלמה או של המקלט NVR או XVR.

הגדרת המקלט NVR או XVR לזיהוי פנים. הצגת פעולת זיהוי בזמן אמת.

הצגת פעולת גילוי וזיהוי פנים בזמן אמת.

הגדרת המקלט NVR או XVR לזיהוי פנים. הגדרת בסיס נתונים והפעלת הפונקציה.

הגדרת המקלט NVR או XVR לזיהוי פנים. הגדרת בסיס נתונים והפעלת הפונקציה.

למה חשוב להגדיר גודל אובייקט מינימלי/מקסימלי לגילוי/ זיהוי פנים.

bottom of page