top of page

חפץ נעזב - ABANDONED OBJECT

אחת האנליטיקות של מצלמות דאווה או מקלטים NVR/XVR היא יכולת זיהוי חפץ שנעזב באזור מוגדר. ניתן להגדיר כמה אזורים. ישנו מינימום זמן של 6 שניות ומקסימום זמן של להפעלת האירוע הוא 5 דקות שבהם החפץ צריך להיות בתוך האיזור.

הגדרת אנליטיקה של גילוי חפץ נעזב בצד המצלמה.

הגדרת אנליטיקה של גילוי חפץ נעזב בצד תוכנת SMART PSS.

הגדרת אנליטיקה של גילוי חפץ נעזב בצד מקלט
ה-XVR.

הגדרת אנליטיקה של גילוי חפץ נעזב בצד המצלמה.

bottom of page